کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 131-144

مریم بیرانوندزاده؛ سیامک شرفی؛ وحید پوربساط