کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر اقتصاد (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 449-471

غزال معینیان میاندوآب؛ بابک فتحی؛ پریچهر معینیان


گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 280-291

مصطفی خزایی