کلیدواژه‌ها = بوم گردی
پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 460-472

10.22034/gahr.2021.283683.1533

مهدی عبدالملکی؛ حمید گنجائیان