کلیدواژه‌ها = دولت
بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 687-707

متین سلیمان تبار؛ احمد مومنی راد


مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد