کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیل تفاوت های توسعه منطقه ای شهرستان البرز با استفاده از مدل الکتره

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 263-284

فرزانه ساسان پور؛ حبیب اله فصیحی؛ ظاهر رشیدی


ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران.

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 320-334

هومان گودرزی؛ سعید یوسفی بابادی؛ امید لطیفی


تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی


بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی: چالش‌ها و راهکارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 186-199

محمد خدامرادپور؛ مریم زنگنه


بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 24-41

حمدالله قاسمی راد؛ کوروش لطفی


کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات شهر سردشت با مدل کوپراس

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 249-266

محسن احدنژاد؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ َشراره سعید پور


تحلیل توزیع فضایی در میزان دسترسی به پارک‌های ‌شهری (نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 726-749

محسن احدنژاد؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ جلال قدسی