کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار (شهرستان سرعین)

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 278-297

10.22034/gahr.2023.416068.1942

هاتف حاضری؛ بهروز نظافت تکله


جایگاه کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 308-317

10.22034/gahr.2023.377943.1783

حسین رضا شهبازی؛ مریم کاملی


آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 44-52

خدیجه سلیمانی؛ مهدی عامریون؛ زیبا سلیمانی


ارزیابی و سنجش میزان تحقق‌پذیری روستای خلاق در بخش مرکزی شهرستان اردبیل

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 373-388

10.22034/gahr.2022.336735.1693

بهرام ایمانی؛ حجت الله رشید؛ مهرداد ابراهیمیان


نظریه های شهرهوشمند

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-20

سید مصطفی موسوی حسنی


نقش نهادگرایی در توسعه پایدار منطقه‌ای

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 311-320

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی


تحلیل تفاوت های توسعه منطقه ای شهرستان البرز با استفاده از مدل الکتره

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 263-284

فرزانه ساسان پور؛ حبیب اله فصیحی؛ ظاهر رشیدی


ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران.

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 320-334

هومان گودرزی؛ سعید یوسفی بابادی؛ امید لطیفی


تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی


بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی: چالش‌ها و راهکارها

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 186-199

محمد خدامرادپور؛ مریم زنگنه