کلیدواژه‌ها = مبلمان شهری
سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی(مورد مطالعه: شهر کرج)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 433-448

حیدر ابراهیمی؛ سیروس رامش؛ غلامرضا عابدینی؛ مریم پناهی؛ علی نعمتی