کلیدواژه‌ها = موانع کارآفرینی
تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 95-105

بهمن خسروی پور؛ نرگس کریمی


بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-13

مریم دلفانی؛ اکبر حسین پور؛ علی نجفی؛ سید محمود حسینی