کلیدواژه‌ها = ایران
آینده پژوهی پیامدهای امنیتی بحران منابع آبی در نواحی مرزی ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 1-17

10.22034/gahr.2021.301648.1602

محمد مهدی زینتی فخرآباد؛ مصطفی عسگری مقدم


مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد


مناسبات ایران و ترکیه از منظر منابع آبی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 44-56

10.22034/gahr.2021.270657.1498

محسن جان پرور؛ فرید عباسی


تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی نمونه موردی (ایران و اقلیم کردستان عراق)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 175-182

محسن جانپرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 273-289

علی اصغر محمدی؛ حسین عزیزی؛ محمد مرادی


نقش تصویرسازی ذهنی در راهبرد تغییر رژیم آمریکا در قبال ایران: با تاکید بر ناآرامی‌های سال 1396

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 443-460

سجاد مرادی کلارده؛ فرزاد نویدی نیا؛ عباس پوروحدانی


نقش اقتصاد سیاسی ایران در امنیت بین المللی

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 37-48

رضا دولتی؛ علی رضا محرابی؛ فاطمه سعیدی ویری


بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 49-60

محمد امین سرگزی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی


تبیین ژئوپلیتیکی الگوی رقابتی روابط ایران و قطر

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 75-99

سعید رجبی؛ ایرج احمدزاده