کلیدواژه‌ها = آگاهی ازبرند
ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی (مطالعه موردی : برند علی دایی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 218-236

مهدی کروبی؛ شهلا بهاری؛ سمیرا محمدی؛ جعفر بهاری؛ مرجان بذله