کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: گردشگری
بررسی تأثیرات سیاسی گردشگری

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 48-69

مهدی ستایش منش


گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 280-291

مصطفی خزایی


گردشگری سلامت و پزشکی با تأکید بر شناخت منابع و پتانسیل‌های استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 625-642

سمیه امیری پریان؛ احترام یاری؛ زینب امیری پریان