کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر آلودگی هوای کلانشهرها

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 330-351

10.22034/gahr.2020.253389.1459

آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی؛ مریم قالوجه؛ پروین دانشور


اثر تغییرات اقلیمی بر پرورش ماهی (منطقه ی مورد مطالعه:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 750-761

سعدی صالحی؛ سارا فضلی؛ فضیله حاتمی