کلیدواژه‌ها = مخاطرات طبیعی
ارزیابی مخاطرات نهشته‌های بادی دشت سیستان و تأثیر آن بر مخازن حیاتی چاه‌نیمه زابل

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 610-627

10.22034/gahr.2023.392582.1841

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


نقش مخاطرات طبیعی(خشکسالی) در مهاجرت روستایی (بخش کردیان – شهرستان جهرم)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 401-411

صدیقه کرمی نسب؛ حسین رضا شهبازی