کلیدواژه‌ها = FFT-HIS
ارزیابی تأثیر اندازه کرنل فیلتر Majority در افزایش صحت طبقه‌بندی تصاویر سنجش‌ازدوری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 806-817

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ حسن حسنی مقدم