کلیدواژه‌ها = واژه‌گان کلیدی: گردشگری
ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 762-768

محمد علی الهی چورن؛ ساجده دین پرست