کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی شهری
مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 18-31

محسن آشناور؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ ابوالفضل ربیعی فرداد


تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 91-119

سید سلام حسینی؛ گونا مهردانش؛ لقمان فرشاد


بررسی زمینه های همکاری و پیوند برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 751-765

رستم صابری فر؛ الهه وفایی باغ سیاهی