کلیدواژه‌ها = گردشگری،روستایی، SWOT
بررسی وتحلیل برتوسعه گردشگری پایدار روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 705-725

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم