کلیدواژه‌ها = SWOT
ارزیابی کاربری اراضی شهری، شهر دهدشت...

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 122-146

مهدی ابراهیمی؛ تیمور ابرکار؛ مینا ابراهیمی


اولویت‌بندی راهبردهایSWOT با به‌کارگیری QSPM در راستای تحقق توسعه گردشگری روستایی (مورد: دهستان الوند غربی در استان همدان)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 63-78

حسین زینتی فخرآباد؛ سحر مرادی نژاد؛ سعید غلامرضایی؛ حسین صبورایی


ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 762-768

محمد علی الهی چورن؛ ساجده دین پرست


تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 790-805

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله


بررسی وتحلیل برتوسعه گردشگری پایدار روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 705-725

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم