کلیدواژه‌ها = تحقق پذیری
سنجش و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهری صفاشهر

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 121-141

محمدرضا شهریاری؛ مریم برفی پور؛ مهشید بهرامی