کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 221-232

10.22034/gahr.2021.263034.1488

بهمن خسروی پور؛ حسنعلی کوره پر؛ مهری پیام