کلیدواژه‌ها = کشاورزی تجاری
تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی