کلیدواژه‌ها = ‌ سقز
ارزیابی مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهر سقز با استفاده از مدل تلفیقی AHP-Fuzzy

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 230-239

معصومه اسدی؛ فاطمه اکبری؛ کامیار امامی