کلیدواژه‌ها = ساختار فضایی- کالبدی
تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی(SWOT-AHP)

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 352-375

نعمت حسین زاده؛ فردین نظافتی نمین؛ علی توکلی یرکی؛ هادی احمدی؛ یونس غفاری