کلیدواژه‌ها = توسعه منطقه ای
نقش نهادگرایی در توسعه پایدار منطقه‌ای

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 311-320

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ علی نوروزی


تحلیل تفاوت های توسعه منطقه ای شهرستان البرز با استفاده از مدل الکتره

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 263-284

فرزانه ساسان پور؛ حبیب اله فصیحی؛ ظاهر رشیدی


آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 957-968

علی اصغر آقامحمدی؛ محمد مرادی