کلیدواژه‌ها = کشاورزی
معیشت پایدار با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه Gis

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 483-499

10.22034/gahr.2023.382966.1801

محبوب ریحان کلوانق؛ محسن احدنژاد؛ محمد تقی حیدری؛ مرتضی شهبازی


واکاوی پیامد های اقتصادی کرونا بر مناطق روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 460-487

10.22034/gahr.2022.343142.1718

حسین رضا شهبازی؛ گیتی صلاحی اصفهانی


بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی (نمونه موردی:شهرستان آذرشهر)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 183-200

مجتبی دنیائی داریان؛ وحید ریاحی


شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 506-525

طاهره صادقلو؛ فرزانه مرکویی؛ معصومه صداقت پور؛ سودابه عباس زاده


تحلیل نقش باغداری در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کشت پسته دهستان شهرآباد، شهرستان بردسکن

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 251-272

فریبا رمضان نیا؛ سید امیر محمد علوی راده؛ ریحانه سلطانی مقدس