کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
رابطه بین سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در زنان متاهل

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 488-507

زینب بهفر؛ مژگان مردانی راد؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

دوره 3، شماره 1، تیر 1399، صفحه 162-187

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ مریم محمدی؛ حامد بهاری


تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر شیراز)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 660-671

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله