کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب شهری
بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 237-254

10.22034/gahr.2022.340559.1713

مطهره صالحی؛ حبیب الله سالارزهی؛ عبدالمجید ایمانی