کلیدواژه‌ها = منطقه15 تهران
تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه15 تهران)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 93-108

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا بیات؛ مصطفی عبدالله زاده رودپشتی؛ اسماعیل قضاتلو