کلیدواژه‌ها = منطقه ساحل
ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی‌های گردشگری بندر دلوار

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 144-155

مرضیه خلیفه؛ بهناز بابایی مراد