کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 95-105

بهمن خسروی پور؛ نرگس کریمی


3. بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 106-116

بهمن خسروی پور؛ سیده شهربانو حسینی