کلیدواژه‌ها = شهر ابهر
تبیین عامل‌های تاثیرگذار مکانی-فضایی در روستاهای پیرامونی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 532-541

حمید شیرخانی؛ حسن مومنی