کلیدواژه‌ها = دانش و فناوری
چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 44-57

10.22034/gahr.2021.292860.1574

بهمن خسروی پور؛ الهام خسروی پور