کلیدواژه‌ها = دمای موثر
ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی موثر برآسایش انسان (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 155-175

10.22034/gahr.2021.286618.1560

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی