کلیدواژه‌ها = زمین لرزه های بزرگ مقیاس
مدیریت بحران زلزله در ژاپن

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 255-275

10.22034/gahr.2021.289340.1571

مهدخت آشوری