کلیدواژه‌ها = اخراج
بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 687-707

متین سلیمان تبار؛ احمد مومنی راد