کلیدواژه‌ها = تهران
بررسی ارتباط شاخص‌های پوشش گیاهی NDVI و EVI با دمای سطح زمین در شهر تهران

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 225-236

مهرداد نوربخش؛ امیر نظری نژاد