کلیدواژه‌ها = محلات شهری
تحلیل زیست پذیری محلات شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران.

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 320-334

هومان گودرزی؛ سعید یوسفی بابادی؛ امید لطیفی


سنجش میزان زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه : منطقه 11 تهران)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 344-363

رقیه یدالهی صابر؛ مریم علیزاده؛ طاهر پریزادی