کلیدواژه‌ها = مدیریت
تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 273-289

علی اصغر محمدی؛ حسین عزیزی؛ محمد مرادی


تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست محیطی در شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 271-297

زهرا نظری؛ سعید کامیابی؛ مریم شعبانی


واکاوی چالش‌های توسعه گردشگری در استان کهگلویه و بویر احمد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 82-100

محمد درخشان زاده؛ بیژن دادرس