کلیدواژه‌ها = منطق فازی
ضرورت پیاده سازی سیاست های بهبود مدیریت دانش در شرکت های خودروسازی

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 249-276

وحید خداپرستی نوده ئی؛ مصطفی دهقانی


پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 460-472

10.22034/gahr.2021.283683.1533

مهدی عبدالملکی؛ حمید گنجائیان