کلیدواژه‌ها = توسعه فیزیکی
ارزیابی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل خیز (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 653-654

فاطمه نورالدین موسی؛ رضا محمودی؛ کامیار امامی


بررسی و تحلیل نقش شاخص‌های ژئومورفولوژی در مکان گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 619-636

10.22034/gahr.2022.322200.1643

علی موحد؛ داود حاتمی؛ فاطمه بهروج؛ زبیده پویش؛ زینب دولتشاهی


تحلیلی بر گسترش کالبدی شهر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 3، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 149-167

علیرضا شیخ الاسلامی؛ میلاد نوروزی؛ امان اله احمدی


ارزیابی مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهر سقز با استفاده از مدل تلفیقی AHP-Fuzzy

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 230-239

معصومه اسدی؛ فاطمه اکبری؛ کامیار امامی