کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تحلیل و بررسی امنیت زندگی و بزهکاری در بافت‌های ناکارآمد شهری در شهرپارس‌آباد

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 516-541

ثربا نصیری؛ تایماز نصیری؛ ولی نصیری


بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرمی)

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 111-122

10.22034/gahr.2022.298799.1595

یعقوب حقی؛ لطیف فکری علی بابالو؛ اکبر انصاری گبلو؛ صدیقه کرمی نسب


تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه15 تهران)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 93-108

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا بیات؛ مصطفی عبدالله زاده رودپشتی؛ اسماعیل قضاتلو


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور