کلیدواژه‌ها = اقتصاد
نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار (شهرستان سرعین)

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 278-297

10.22034/gahr.2023.416068.1942

هاتف حاضری؛ بهروز نظافت تکله


آموزش برای توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر آموزش مجازی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 44-52

خدیجه سلیمانی؛ مهدی عامریون؛ زیبا سلیمانی


واکاوی پیامد های اقتصادی کرونا بر مناطق روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 460-487

10.22034/gahr.2022.343142.1718

حسین رضا شهبازی؛ گیتی صلاحی اصفهانی


بررسی علل حمله عراق به کویت

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 44-92

10.22034/gahr.2022.330242.1664

داود حاتمی؛ احسان یاری؛ حمیده حاتمی؛ رضا حاتمی