کلیدواژه‌ها = سیلاب
ارزیابی روند توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل خیز (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 653-654

فاطمه نورالدین موسی؛ رضا محمودی؛ کامیار امامی


تحلیل تهدید طبیعت پایه سیلاب در خط یک قطار شهری مشهد

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 522-538

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار