بررسی وارزیابی ظرفیت بردمناطق گردشگری دشت سیستان

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، دی 1397، صفحه 1-12

حسین دوستی مقدم؛ سیروس قنبری


ارزیابی حقوقی و قانونی بهبود عملکردهای محله ای راه ری

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 1-23

سینا سلمان زاده؛ تقی قاسم شریفی


توسعه پایدار در ماده پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 1-7

محمد جواد حسینی


ارزیابی احساس تعلق مکانی به محله‌های جدید مسکونی جهت افزایش احساس امنیت نمونه موردی: محله الهیه مشهد

دوره 2، ,ویژه نامه زمستان 2020، دی 1398، صفحه 8-21

حسین حاتمی نژاد؛ امیررضا رضایی گرگانی؛ فرشته رحیمی


مشکلات مهاجرت روستایی به شهر و فقر شهروندان

دوره 1، ویژه نامه زمستان2019، دی 1397، صفحه 13-29

حسنعلی ترنج


بررسی وضعیت شاخص‌های مسکن شهری مورد مطالعه: مناطق کلانشهر شیراز

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 16-28

الهه رزمجو؛ محمد قاسمی خوزانی


چیستی محیط زیست و ارتباط آن با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی

دوره 4، شماره 1، تیر 1400، صفحه 19-41

10.22034/gahr.2021.281317.1528

محسن جان پرور؛ فرید عباسی؛ فاطمه دانه چین


بررسی برنامه ریزی راهبردی شهر اهواز با تأکید بر رویکرد توسعه ی پایدار

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 24-41

حمدالله قاسمی راد؛ کوروش لطفی