دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی هیدروهژمونی چین در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.337272.1699

مریم وریج کاظمی


سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت ناکارآمد؛ ضرورت برنامه ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.335125.1684

رضا بابایی فر


بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.340559.1713

مطهره صالحی؛ حبیب الله سالارزهی؛ عبدالمجید ایمانی


کار آفرینی کشاورزی راهبردی در توسعه پایدار روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22034/gahr.2022.341751.1716

حسین رضا شهبازی


اثرگذاری جریان های روستایی- شهری بر تحولات اجتماعی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22034/gahr.2022.341907.1717

فاطمه زنگنه؛ ناصر شفیعی