دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ظرفیت‌سنجی نظام برنامه‌ریزی مسکن در تأمین مسکن قابل استطاعت (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22034/gahr.2023.393641.1850

احمد اسدی


سنجش و اولویت‌بندی مناطق پنج‌گانه شهر اردبیل بر اساس شاخص‌های شهر خلاق‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/gahr.2023.394770.1863

ارسطو یاری حصار؛ چنور محمدی


مروری بر اثرات اقتصادی صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/gahr.2023.395282.1864

میر امیر فروزان


بررسی خطر زلزله به منظور مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت با استفاده از GIS (مطالعه موردی: مناطق شمالی شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/gahr.2023.396803.1871

علی لطفعلی زاده لاهرودی


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/gahr.2023.394524.1859

علی لطفعلی زاده لاهرودی


مروری بر جایگاه مناطق آزاد در نظریات علمی و اسناد توسعه (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/gahr.2023.398663.1881

علی لطفعلی زاده لاهرودی


ارزیابی وضعیت شاخص‌های حق به شهر (نمونه موردی: مناطق پنچ‌گانه شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/gahr.2023.391658.1835

محمدحسن یزدانی؛ رسول عباسی؛ فاطمه زادولی


سنجش میزان اثرگذاری شاخص‌های حمل و نقل پایدار بر زیست‌پذیری شهری (نمونه مورد: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/gahr.2023.391125.1833

هاتف حاضری؛ منصور رحمتی؛ اصغر پاشازاده


برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مطالعه موردی: حوضه آبخیز تاجیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/gahr.2023.404226.1901

موسی عابدینی؛ مرتضی قراچورلو؛ ابوذر صادقی