دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مطالعه نور در عرصه های گوناگون معماری ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

10.22034/gahr.2021.320082.1637

نوید آقاپور


2. ساماندهی مبلمان شهری شبکه معابر نمونه موردی: بلوار امام خمینی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22034/gahr.2022.316497.1633

فرشید ولی پور