دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری بر جایگاه مناطق آزاد در نظریات علمی و اسناد توسعه (مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22034/gahr.2023.398663.1881

علی لطفعلی زاده لاهرودی


برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مطالعه موردی: حوضه آبخیز تاجیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/gahr.2023.404226.1901

موسی عابدینی؛ مرتضی قراچورلو؛ ابوذر صادقی


بررسی عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/gahr.2023.407501.1915

حسین نظم فر؛ داود وفاداری کمارعلیا


Modeling Land Surface Temperature and Estimating Methods in Predicting LSD by Remote Sensing Technique in Tabriz County, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/gahr.2023.416025.1940

برومند صلاحی؛ زهرا عبدی؛ مهناز صابر


چالش های حمایت از کودکان آسیب پذیر در نظام حقوق بین الملل از زمان تصویب کنوانسیون ملل متحد و راهکارهای حکومت اسلامی با آموزه های امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/gahr.2023.425129.1982

محمد ترابی؛ سید محمد حسینی؛ سیدمحمدی رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی


برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها با رویکرد درآمدزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/gahr.2024.432783.2016

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.434769.2025

منصور رحمتی؛ لیلا ریسی


شناسایی مهمترین چالش‌های شهروندی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.423540.1977

منصور رحمتی؛ لیلا ریسی؛ فاطمه زادولی


سیاست خارجی آمریکا ناشی ازدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.442368.2053

متین سلیمان تبار؛ علی موسوی اصل؛ عبدالله روزبه گل افشانی