دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های EPM و MPSIAC مطالعه موردی: حوضه آبخیز تاجیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22034/gahr.2023.404226.1901

موسی عابدینی؛ مرتضی قراچورلو؛ ابوذر صادقی


بررسی عوامل موثر در مراجعه شهروندان به پارک های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22034/gahr.2023.407501.1915

حسین نظم فر؛ داود وفاداری کمارعلیا


Modeling Land Surface Temperature and Estimating Methods in Predicting LSD by Remote Sensing Technique in Tabriz County, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/gahr.2023.416025.1940

برومند صلاحی؛ زهرا عبدی؛ مهناز صابر


چالش های حمایت از کودکان آسیب پذیر در نظام حقوق بین الملل از زمان تصویب کنوانسیون ملل متحد و راهکارهای حکومت اسلامی با آموزه های امام علی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22034/gahr.2023.425129.1982

محمد ترابی؛ سید محمد حسینی؛ سیدمحمدی رضوی؛ صابر حبیبی سوادکوهی


سیاست خارجی آمریکا ناشی ازدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.442368.2053

متین سلیمان تبار؛ علی موسوی اصل؛ عبدالله روزبه گل افشانی


سنجش و ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی محله‌های شهری در برابر خطر زلزله (مورد مطالعه: محله‌های منطقه سه شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22034/gahr.2023.420357.1964

عبدالرحیم هاشمی؛ چنور محمدی


آسیب‌شناسی برنامه‌های پنجساله توسعه شهر تهران با استفاده از الگوی جامع آسیب‌شناسی (FPSS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/gahr.2023.426398.1991

ارسطو یاری حصار؛ سعید زنگنه شهرکی؛ اصغر پاشازاده؛ شیوا فتاحی


بررسی تطبیقی مقاصد گردشگری استان های اردبیل و آذربایجان شرقی بر اساس شاخص های چرخه حیات گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/gahr.2024.445987.2064

برزین ضرغامی؛ ارسطو یاری حصار؛ خدیجه ابراهیمی


ارزیابی نقش تغییر پوشش و کاربری زمین (LULC) بر دمای سطح زمین (LST) و تحلیل روابط LST با شاخص های NDVI، NDBI و NDLI (منطقه مورد مطالعه: شهر آببر و روستای کوهکن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1402

10.22034/gahr.2023.411818.1925

ارسطو یاری حصار؛ مهدی فیض اله پور؛ ندا کنعانی


برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها با رویکرد درآمدزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/gahr.2024.432783.2016

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی


لزوم برنامه ریزی شهری در ساماندهی امنیتی بافت فرسوده شهری از دیدگاه توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/gahr.2024.454980.2110

مصطفی عبدالله زاده رودپشتی