دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی هیدروهژمونی چین در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.337272.1699

مریم وریج کاظمی


2. سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت ناکارآمد؛ ضرورت برنامه ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.335125.1684

رضا بابایی فر


3. بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22034/gahr.2022.340559.1713

مطهره صالحی؛ حبیب الله سالارزهی؛ عبدالمجید ایمانی