تاثیر ویروس کرونا COVID-19‎بر اقلیم و آب و هوای شهر و سلامتی شهروندان در برنامه ریزی شهری

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 91-119

سید سلام حسینی؛ گونا مهردانش؛ لقمان فرشاد


بررسی وضعیت لیتولوژی و مورفولوژی زیرحوضه های کشف رود

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 127-141

مهناز جاودانی


پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش شهرستان سروآباد

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 137-155

سعدی صالحی؛ 'گلان معماری


بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 139-153

فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ حسن موسی زاده


کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


چیستی و چرایی کارآفرینی سبز و ارتباط آن با نوآوری سبز

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 145-160

10.22034/gahr.2022.324374.1678

بهمن خسروی پور؛ نسیم روشنی؛ حسنعلی کوره‌پز


قراردادهای انتقال تکنولوژی وفناوری

دوره 2، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-169

فروغ رضازاده


شناسایی چالشهای هویت فضاهای شهری مسکن مهرشهرجدید (موردپژوهی: شهرجدیدپردیس)

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 150-184

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی


تحولات نظام شهری در استان مازندران با تأکید بر شهرهای کوچک

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 151-166

عامر نیک پور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ عباس مهرعلی تبار؛ میلاد حسنعلی زاده