نقش فرهنگ سازمانی در ارزیابی عملکرد نیروی انسانی سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 5 تهران)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-477

محدثه ملک پور؛ زهره آذرباد؛ غلامرضا پورابراهیم گیل کلایه


رابطه بین سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در زنان متاهل

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 488-507

زینب بهفر؛ مژگان مردانی راد؛ حمیدرضا رضازاده بهادران


تحلیل کارکرد بازارچه‌ی مرزی در توسعه مناطق مرزی (نمونه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 511-531

ساجد بهرامی جاف؛ رحیم شیوراک؛ دریا مازندارنی


تبیین عامل‌های تاثیرگذار مکانی-فضایی در روستاهای پیرامونی

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 532-541

حمید شیرخانی؛ حسن مومنی


ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصاد شهری (نمونه مورد مطالعاتی: شهر اردبیل)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 542-556

رسول قربانی؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری؛ حجت ارژنگی


بررسی تأثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 654-667

ابوالقاسم محمودی؛ عبدالرضا نوری؛ امیر کریمی


بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 687-707

متین سلیمان تبار؛ احمد مومنی راد


مطالعه تطبیقی تبانی در قوانین جزایی افغانستان و ایران

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 736-757

10.22034/gahr.2022.326171.1654

علی دریاب شاداب نظری؛ جلال الدین قیاسی