بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

2 دکترای تخصصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

گسترش روابط بین الملل و نیز گسترش مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف در جهان، موجب شده تا روابط مردم دنیا افزایش بیابد و به دنبال آن ورود اتباع بیگانه به کشورهای مختلف گردد که می تواند در مواردی زمینه ساز تعارض با منافع کشور میزبان و به وجود آورنده مسائل مختلف حقوقی باشد. اما این ورود اتباع در زمان جنگ و شرایط خاص جنگی، ویژگی های و ابعاد حقوقی خاص خود را پیدا می کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در زمان جنگ در حقوق بین الملل و چالش های مهم و اساسی مربوط به آن است. در زمان جنگ شرایط و ضوابط اخراج اتباع با زمان صلح فرق دارد. حتی کشوری که قبل از جنگ همسایه و متحد کشوری بوده، با شروع شرایط جنگی روند ارتباطات خود را تغییر می دهد که اولین اثرات آن در اخراج و آزار و اذیت اتباع دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعه حقوق اتباع برای مقابله با اخراج و تبعید در حقوق بین الملل است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اخراج بیگانگان حتی در زمان مخاصمات مسلحانه باید براساس محدودیتهای شکلی و ماهوی اخراج طبق حقوق بین الملل در زمان صلح، مثل محدودیت های حقوق بشری، صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the rights of citizens to combat deportation and deportation in time of war in international law

نویسندگان [English]

  • matin soleyman 1
  • ahmad momeni 2
1 Faculty member of the Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 PhD, Department of Law, South Tehran Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The expansion of international relations, as well as the expansion of various political and social issues in the world, has led to an increase in the relations of the people of the world, followed by the entry of foreign nationals into different countries, which can in some cases lead to conflict with the interests of the host country. Various legal issues. But this entry of citizens in time of war and special conditions of war, finds its own characteristics and legal dimensions. Accordingly, the purpose of this study is to examine the rights of citizens to deal with deportation and deportation during wartime in international law and its important and fundamental challenges. In time of war, the conditions and rules of deportation are different from in time of peace. Even a country that was a neighbor and ally before the war, changes the course of its relations with the onset of war, the first effects of which are seen in the expulsion and persecution of its citizens. This article seeks to study the rights of citizens to deal with deportation and deportation in international law through descriptive and analytical methods. The results show that the expulsion of aliens, even in times of armed conflict, must be based on formal and substantive deportations under peacetime international law, such as human rights restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • nation
  • expulsion
  • exile
  • international law
ارفع نیا، بهشید(1382)؛ حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) انتشارات بهتاب، چاپ پنجم
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۲). ترمینولوژی حقوق، چ ششم تهران: انتشارات گنج دانش.
حاتمی، مهدی و دیگران (۱۳۹۴). «وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران در پرتو انسانی شدن حقوق بین الملل»، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۲، ش 1، بهار و تابستان، ص ۱۷۰ -۱۵۱. ۱۰.
زمانی، سید قاسم؛ ساعد، نادر (۱۳۹۲). حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، چ سوم، تهران: شهر دانش
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۹۲). حقوق بین الملل بشردوستانه، چ اول، تهران: انتشارات گنج دانش
طباطبایی سیداحمد, حکمتی مقدم سیدمحسن(1398)؛ حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، زمستان 1398 , دوره  49 , شماره  4 ; از صفحه 1329 تا صفحه 1349
عزیزی، حسین(1397)؛ بررسی تاثیرات حضور اتباع بیگانه در امنیت کشور با تاکید بر اتباع افغانی، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 3، دوره زمستان، صفحه 171-190
قاسمی شوب، احمدعلی (۱۳۸۳). «نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تأکیدی بر اسناد بین المللی حقوق بشر»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش ۳۱، ص ۱۶۹-۱۱۹
قاسمی، علی (۱۳۹۳). «مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تأکید بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، ش ۶۸، زمستان، ۲۴۰-۲۰۷
مدنی، جلال الدین (۱۳۷۸). حقوق بین الملل خصوصی، تهران: پایدار.
نصیری، محمد (۱۳۸۱). حقوق بین الملل خصوصی، چ نهم، تهران: آگه.
نصیری، محمد(1373)؛ حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول ،انتشارات آگاه،چاپ اول،
یزدی مهریزی، محمود(1386)؛ امور اتباع خارجی، معاونت آموزش ناجا، چاپ اول
 
 
Borchard, Edwin M. (1915). The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims, New York, The Banks Law Publishing Co.
Caccamo, Emma (2013). Foreignness at home: Enemy alien control during World War 2, Wesleyan University, The Honors College.
Clapham, Andrew & Gaeta, Paola & Sassoli, Marco (2015). The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, New York.
Doehring,,Karl, (1985). “Aliens, Expulsion and Deportation”, in 8 Encyclopedia of Public International Law.
Draper, Gerald (1968), The Red Cross Conventions, quoted in 10 Digest of International Law, Marjorie Whiteman ed.
Garner, James W. (1918). “Treatment of enemy Aliens,” The American Journal of International Law, Vol. 12, No. 1.
Henckaerts, Jean-Marie (1995). Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers.
Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, L. (2005). Customary International Humanitarian Law, vol. I – Rules, Cambridge, University Press.
Jennings, Robert and Watts, Arthur (1992). Oppenheim’s International Law, vol. I, Peace, 9th ed., Harlow, Longman.
Kidane, Won, (2013). “Procedural Due Process in the expulsion of aliens under international, United States, and European Union Law: A Comparative Analysis,” Emory International Law Review, Vol. 27, pp. 285-346.
Ludecke v. Watkins, No. 723, Argued May 3-4, 1948, Decided June 21, 1948, 335 U.S. 160.
Oda, Shigeru, (1968). Legal Status of Aliens, in Max Sørensen (dir.) Manual of Public International Law, New York, St. Martin’s Press.
Pictet, Jean S. (ed.) (1958). Commentary. IV Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, International Committee of the Red Cross.
Pistol, Rachel (2015). “Enemy Alien and Refugee: Conflicting Identities in Great Britain during the Second World War,” University of Sussex Journal of Contemporary History, Vol. 16, pp. 37-52.
Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544.
Sandoz, Yves, Swinarski, C. and Zimmermann, B. (eds.) (1987). Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva, International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers.
Sohn, Louis B and Buergenthal (1992). The Movement of Persons across Borders, Washington, D.C., American Society of International Law.
Tiburico, Carmen (2001). The human rights of aliens under international and comparative law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands.