بررسی عوامل موثر بر استرس شهری از دیدگاه شهروندان در شهراردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اردبیل، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری, دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gahr.2023.410644.1922

چکیده

سلامتی به عنوان یک سبک زندگی و رویکردی برای زندگی روزمره برای دستیابی فرد به رفاه جسمانی و روانی معرفی شده و تعادلی است که شخص میان خود و محیط زندگی برقرار کرده و در آن به فعالیت می‌پردازد. این نگاه نشان می‌دهد رابطه مشخصی میان محیط کار، سکونت و تفریح و سلامتی، علاوه بر شیوه‌های که فرد برای زندگی خود برمی‌گزیند، وجود دارد. از عوامل اثرگذار بر سلامت روان شهروندان آنچه در بستر شهری و در ارتباط با برنامه‌ریزی و طراحی شهری است، در دسته عوامل استرس‌زای محیطی قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، میدانی(مصاحبه) و پرسش‌نامه‌ای (محقق ساخته) گردآوری خواهد شد. متغیرهای موثر بر استرش شهری که مورد مطالعه قرار می‌گیرد شامل( اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،محیطی، کیفیت مسکن) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان در شهر اردبیل است.براساس یافته‌های پژوهش همه عوامل براساس نظرات شهروندان در میزان ایجاد و افزایش استرس در محیط شهری اردبیل موثر بوده‌اند و برحسب شاخص به ترتیب(عوامل اجتماعی، آلودگی محیطی، مسکن، عوامل کالبدی- محیطی و در نهایت عوامل اقتصادی) با میانگین(02/4، 81/3، 74/3، 63/3) بیشترین تاثیر را برا استرس شهروندان داشته‌اند که نشان‌دهنده میزان استرس شهروندان شهر اردبیل می‌باشد و درنهایت منجر به بیماری‌های روانی و افسردگی و اضطراب می‌گردد. در این راستا مدیران شهری می‌توانند با ایجاد محیطی سرزنده و سالم میزان افسردگی شهروندان در شهر اردبیل را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting urban stress from the perspective of citizens in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Samira Saeidi zaranji 1
  • mohammad hasan yazdani 2
  • Kamran Dowllatyarian 3
1 ph.d student, Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning.University of mohaghegh ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of mohaghegh ardabili
3 Ph.D student of urban planning, University of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Health is introduced as a lifestyle and an approach to daily life for a person to achieve physical and mental well-being, and it is a balance that a person establishes between himself and the living environment and works in it. This view shows that there is a clear relationship between the work environment, residence and recreation and health, in addition to the ways that a person chooses for his life. Among the factors affecting the mental health of citizens, what is in the urban environment and related to urban planning and design, is included in the category of environmental stressors. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The information required in this research will be collected through documentary and library, field (interview) and questionnaire (researcher-made) methods. Variables affecting urban stress that are studied include (economic, social, physical, environmental, housing quality). The statistical population of the research is all the citizens in Ardabil city. According to the findings of the research, all the factors based on the opinions of the citizens have been effective in creating and increasing stress in the urban environment of Ardabil and according to the index in order (social factors, environmental pollution, housing, physical-environmental factors and in Finally, economic factors) with an average of (4.02, 3.81, 3.74, 3.63) had the greatest impact on the stress of citizens, which indicates the level of stress of the citizens of Ardabil city and ultimately leads to mental illnesses, depression and anxiety. In this regard, city managers can reduce the level of depression of citizens in Ardabil by creating a lively and healthy environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of space and urban environment
  • stress
  • environmental stressors
  • Ardabil city
آزاده، سیدرضا، جمال محمدی، و حمیدطاهر نشاط دوست. 1399 .تحلیل ارتباط بین کیفیت کالبدی محیط های شهری و استرس درک شده شهروندان، نمونه موردی:کلانشهر اصفهان. نشریه علمی مطالعات شهری 10()99-1.
آذین، مشهد و فروزنده، علی (1392) بررسی تأثیر عوامل استرس زا در خیابانهای شهری بر رفتار استفاده کنندگان (مطالعه موردی: خیابان مدرس کرمانشاه)، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
چاره جو، فرزین، و سمیه حشمتی. 1398 .تاثیر کیفیتهای محیط بر امنیت ادراک شده ساکنان با تاکید بر مولفه های نسل اول و دوم طراحی پیشگیرانه از جرم. نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی7( 22)83-100.
سیف پور، سهیل (1395) بررسی نقش روانشناسی معماری داخلی در جهت کاهش عوامل تنش زا و استرس زا برای ارتقاء کیفیت زندگی در محیط های مسکونی شهر تهران. دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران: انجمن معماری و شهرسازی ایران.
 
Adli, M.; Schondorf, J. (2020). Macht uns die Stadt krank. Wirkung von Stadtstress auf Emotionen, Verhalten und psychische Gesundheit; Does the city make us ill? The effect of urban stress on emotions, behavior, and mental health. Bundesgesundheitsbl 63, 979 –986. Doi: 10.1007/s00103-020- 03185-w
Adli, M; Berger, M; Brakemeier, E.-L; Engel, L; Fingerhut, J; Hehl, R; Heinz, A; Mayer, J; Mehran, N; Tolaas, S; Walter, H; Weiland, U; Stollmann, J. (2016). Neurourbanistik – ein methodischer Schulterschluss zwischen Stadtplanung und Neurowissenschaften. Die Psychiatrie 2016; 13: 70–78. Downloaded from www.die psychiatrie-online.de on 2017-03- 12 | ID: 1001077299 | IP: 141.30.247.98.
Brand, N., Hanson, E., Godaert. G., 2000. Chronic Stress Affects Blood Pressure and Speed of Short-Term Memory. Perceptual and Motor Skills, Vol. 91, pp. 291–98
Chrousos, G.P., Gold, P.W., 1992. The concepts of stress and stress system disorders. Overview of physical and behavioral homeostasis. JAMA, Vol. 267, pp. 1244–1252
Cohen, S., Evans, G. W., Stokols, D., Krantz, D. S., 1986. Behavior, Health, and Environmental Stress. New York: Plenum Press. 284p
Evans, B. E.; Huizink, Anja C.; Greaves Lord, Kirstin; Tulen, Joke H. M.; Roelofs, Karin; van der Ende, Jan; Santana, Geilson Lima (2020b). Urbanicity, biological stress system functioning and mental health in adolescents. PLOS ONE, 15(3e0228659Doi:10.1371/journal.pone.0228659.
Chinomnso C NNEBUE1, Echendu D ADINMA2, Queencallista N. (2014). Urbanization and Health, Orient Journal of Medicine, Vol 26 [1-2].
Joshua, C. F.; Freeman, C.; Bazargan Hejazi, S. (2019). Environmental Interventions for Physical and Mental Health: Challenges and Opportunities for Greater Los Angeles. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(12), 2180– . Doi:10.3390/ijerph16122180.
Helbich, M. (2018). Toward dynamic urban environmental exposure assessments in mental health research. Environmental Research, 161(), 129– 135. doi:10.1016/j.envres.2017.11.006.
Hull R.B., Michael S. 1995. Naturebased Recreation, Mood Change, and Stress Restoration..Leisure Sciences.
Kuo, F.E. 2001. Coping with poverty: Impacts of environment and attention in the inner city. Environment and Behavior. Vol. 33, No. 1, pp. 5-34.
Kaplan, S., 1995. The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework. Journal of Environmental Psychology, Vol. 15, pp. 169–82.
Lloyd, S.; Kelly, R.; Kimberly, G.; Joshua, R.; (2005). Challenges of Urban Mental Health Disaster Planning. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 10(3), 695– 706. Doi:10.1300/J146v10n03_03.
Larcombe, D.; Etten, J.; Logan, A.; Prescott, S; Horwitz, P. (2019). High-Rise Apartments and Urban Mental Health-Historical and Contemporary Views. Challenges, 10(2), 34–. Doi: 10.3390/challe10020034.
Noorbala-., A.A, Bagheri yazdi S, A., & naire Health General of Validation The). 2009. (K,Mohammad.,
Stilgoe, J., 2001. Gone Barefoot Lately? American Journal of Preventative Medicine, Vol. 20, pp. 243–44
Selye, H., 1974. Stress without Distress, McClelland and Steward Ltd. Toronto. Canada. 171 p.
World Health Organization. (2013). the European Mental Health Action Plan 2013–2020. http://www.euro.who.int/pubreq uest