دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، دی 1398 
تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی