دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، زمستان 1398 
18. تغییرات دمای سطح شهر کرمانشاه در دوره 1393-1397

صفحه 309-319

محمد ملکی؛ زهرا احمدی؛ رحمن دوستی


26. تجاری سازی کشاورزی در تقابل با توسعه پایدار

صفحه 423-434

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی